Codul Fiscal și Normele metodologice au fost modificate și completate de 8 ori, în primele 4 luni ale anului.

 

Contzilla a inventariat aceste modificări si completări ale Codului fiscal si Normelor metodologice, publicate in Monitorul Oficial începând cu anul 2024:

1) În 3 ianuarie 2024 s-a publicat in Monitorul Oficial Hotărârea Guvernului nr. 1.336/2023 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Acest act normativ publicat în 2024 aduce ca element de noutate data de la care se consideră valabilă înregistrarea în scopuri de TVA pentru persoanele impozabile care solicită odată cu înregistrarea în registrul comerţului şi înregistrarea în scopuri de TVA. În cazul persoanelor impozabile menţionate, data înregistrării în scopuri de TVA se consideră valabilă începând cu data înregistrării persoanei impozabile în registrul comerţului.

2) Legea nr. 33/2024 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (MOF nr. 179 din 5 Martie 2024)

Se introduce un capitol nou, obligațiile generale ale prestatorilor de servicii de plată.

3) OUG nr. 26 din 21 martie 2024, publicată în MOF nr. 254 din 25 martie 2024

Aceasta ordonanța urmărește stabilirea unor drepturi specifice personalului Ministerului Apărării Naționale și a unor cheltuieli determinate de pregătirea și executarea unor misiuni în afara teritoriului național, în vederea realizării și menținerii capabilității aferente achiziției sistemelor de aeronave fără echipaj uman la bord Bayraktar TB2 și a altor programe de înzestrare, pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale, precum și pentru adoptarea unor măsuri privind retenția și atragerea personalului în aceste domenii.

4) Ordonanța de urgență nr. 30/2024 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a art. LIX din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung (MOF nr. 272 din 29 martie 2024)

Aceasta ordonanța a adus o măsură așteptată ca urmare a unor dificultăți în implementarea în practica e-factura. S-a prorogat termenul de la care încep sa se aplice sancțiuni pentru e-factura. Noul termen până la care nu se aplica amenzi este 31 mai 2024 (anterior 31 martie 2024). O alta modificare se referă la faptul ca sancțiunea se va aplica pentru una sau mai multe facturi trimise cu întârziere in cursul unei luni, cu alte cuvinte nu pentru fiecare situație de întârziere in parte.

5) Ordonanța de urgență nr. 31/2024 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative (MOF nr. 274 din 29 martie 2024)

Prin aceasta Ordonanța s-a modificat definiția întreprinderilor legate, importanța pentru a stabili încadrarea în plafonul de 500.000 euro stabilit pentru a putea aplica regimul microîntreprinderilor pentru o singură societate deținută.

O alta modificare importanta se refera la regulile de ieșire din regimul microîntreprinderilor.

De asemenea, s-a prorogat până la data de 15 aprilie 2024 inclusiv termenul pana la s-a putut comunica prin declarația 700 societățile care trec de la regimul de impozitare pe veniturile microintreprinderilor la profit.

Este o ordonanța publicata pe “ultima sută de metri” care modifica radical condițiile de încadrare ca microîntreprindere. În contextul legislației aplicabile pana in acel moment societățile aveau timp pana la 31 martie sa depună declarațiile de schimbare de regim fiscal, pe vechile criterii. Cel puțin a fost prorogat termenul de depunere de declarațiilor de pe 31 martie pe 15 aprilie.

6) Ordonanța de urgenta nr. 34 din 11 aprilie 2024, publicată în MOF nr. 347 din 12 aprilie 2024

La finalul anului 2023 s-a introdus in legislație o măsură nouă, aplicabila începând cu anul 2024 si anume introducerea in sfera CASS a indemnizației de concediu medical. Rămâneau scutite de CASS doar persoanele fizice care se află în concedii medicale pentru incapacitate temporară de muncă, acordate în urma unor accidente de muncă sau a unor boli profesionale pentru indemnizaţiile aferente certificatelor medicale.

Prin Ordonanța 34 publicata in 12 aprilie se introduce o nouă modificare: se includ in lista exceptărilor de la plata CASS și următoarele tipuri de concedii medicale: concediul de maternitate, risc maternal, boli oncologice, afecțiuni cardiovasculare, HIV/SIDA, urgente medico-chirurgicale, îngrijirea copilului bolnav, îngrijirea pacientului cu afecţiuni oncologice, arsuri grave .

Măsura intră în vigoare la data publicării în MOF adică cu 12 aprilie 2024.

7)Legea nr. 74 din 2 aprilie 2024, publicată în MOF nr. 290 din 3 aprilie 2024

Aceasta lege prevede ca : Consiliile locale pot hotărî acordarea unei reduceri procentuale a impozitului pe clădiri pentru persoanele fizice care au în proprietate o clădire situată în România și care fac dovada a cel puțin trei donări de sânge în cursul unui an calendaristic, realizate în conformitate cu prevederile art. 16 din Legea nr. 282/2005 privind organizarea activității de transfuzie sanguină, donarea de sânge și componente sanguine de origine umană, precum și asigurarea calității și securității sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Normele privind admisibilitatea donatorilor de sânge și de componente sanguine umane, stabilite prin ordin al ministrului sănătății, se aplică în mod corespunzător.

8) Ordonața de urgenta nr. 43 din 30 aprilie 2024, publicată în MOF nr. 409 din 30 aprilie 2024

Se introduc in lista veniturilor neimpozabile la calculul impozitului pe profit, veniturile din reversarea ajustării creanțelor rezultate din operațiuni legate de capitalul social subscris și nevărsat, înregistrate ca active financiare potrivit reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară aplicabile instituțiilor de credit persoane juridice române constituite în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2022 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil constituirii și funcționării băncilor de dezvoltare din România, cu modificările și completările ulterioare.
sursa:puterea.ro

By Editor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *